Nova llei dels emprenedors

Llei d'emprenedorsEl Congrés ha donat la llum verda definitiva a la tan esperada Llei d'Emprenedors . Finalment, i després de més d'any i mig de retard, ens trobem amb una nova llei contenidor . És a dir, una llei amb moltes mesures , inconnexes i d'escàs abast . No és que les mesures no siguin positives , però són d’escassa entitat per aconseguir l'objectiu de sortir de la crisi .

Analitzem les mesures més significatives :

Quotes d'autònoms reduïdes : els emprenedors que es donin d'alta a partir d'ara tindran una tarifa plana, que bonifica en un 80% la quota mínima d'autònoms en els primers sis mesos d'activitat, en un 50% en els següents sis, i un 30% els sis posteriors . Aquesta mesura ja existia per a joves emprenedors .

A la pràctica això suposa pagar uns 75 € (no els 50 anunciats) durant els sis primers mesos d'activitat, 146 € euros els sis següents, i 170 € en els sis últims.

Menció a part, aquesta reducció no és aplicable a autònoms societaris ni als que ja estan donats d'alta anteriorment .

Societats amb 1 € de capital: es suprimeix el requisit de capital mínim per crear una societat . En comptes de fer-ho de forma general, la llei crea una nova figura de la Societat Limitada de Formació Successiva que a la pràctica no fa afegir més que confusió a l'enorme nombre de tipus de societats que tenim actualment .

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL): Es crea aquesta nova figura per protegir el patrimoni personal de l'emprenedor davant les possibles deutes que pogués generar la seva activitat empresarial. Queda fora de perill l'habitatge habitual del ERL per possibles reclamacions de creditors, per deutes generats a l'activitat empresarial o professional, amb l'excepció dels casos de frau o negligència greu. A la pràctica , el sistema té costos (obligacions registrals) i pot entorpir l'accés a crèdit .

Tipus del 15% per a les pimes: que reinverteixin els seus beneficis. S'estableix una nova deducció del 10% en la quota de l' Impost de Societats per als beneficis de les petites i mitjanes empreses que, en lloc de repartir-se entre els accionistes o els propietaris, es reinverteixin en nous actius per impulsar el negoci. Bona mesura, per a "premiar" les empreses que reinverteixen . No obstant això veurem com caldrà acreditar-ho davant la Inspecció d'Hisenda .

Criteri del IVA de caixa: Portem molt temps esperant aquest règim especial per a autònoms i pimes, de caràcter voluntari, que permetrà evitar el ingrés del IVA fins al moment de cobrament de la factura. Segons el Govern, 2,3 milions de pimes i autònoms es podran beneficiar d'aquest règim . Caldrà estar atents a les condicions ja que es tracta d'un sistema tècnicament complex i això vol dir multa davant el menor error .

Incentius fiscals a finançadors de projectes emprenedors: Els inversors particulars que financen projectes empresarials nous o de recent creació (business angels) podran deduir un 20 % de la quantitat desemborsada a la quota estatal de l'IRPF i tindran exempció total sobre els beneficis que obtinguin sempre que es materialitzin en un termini màxim de dotze anys i que es reinverteixin en una altra societat .

És una mesura interessant , però molt curta , ja que el capítol de "business angels " mereixeria molt més suport legal i financer, i no una simple deducció .

Altres mesures: ja hem dit que es tracta d'una llei contenidor on a falta de mesures de gran envergadura , sumen múltiples petites iniciatives . Algunes d'elles són .

• Fomentar la cultura de l' emprenedoria : a través de col·legis i miniempreses d'estudiants

• Agilitzar la creació d'empreses i reducció de les càrregues administratives , porten dient-ho anys, però a la pràctica no és mai així . Cada estament de funcionaris ha de fotre-hi cullerada a alguna cosa per Déu.

• Segona oportunitat per emprenedors mitjançant una modificació tècnica de la llei concursal, en comptes de modificar tota la filosofia d'aquesta llei . Perquè, a veure, liquidar projectes fallits amb acords extrajudicials, no farà que l'emprenedor pugui tornar a emprendre .

• Incentius fiscals a la R + D, quan els actuals ja són kafkians.

• Facilitats per optar a contractes públics.

• Ajuts a la internacionalització.

• Atraure inversions i talent a Espanya , sense altra idea que "vendre permisos de residència”.

 

En definitiva, una llei on res molesta però que no és més que uns analgèsics i una mica de vitamines per tallar un càncer econòmic .

publicado el

Calendario fiscal septiembre

Mira que obligaciones tienes durante este mes

publicado el

Calendario fiscal octubre

Atentos a las fechas del calendario fiscal, saltamos al lunes 21 por ser el 20 festivo.

publicado el

Ley de Emprendedores

Ley de Emprendedores 

El Congreso ha dado la luz verde definitiva a la tan esperada Ley de Emprendedores. Al final, y después de más de año y medio de retraso, nos encontramos con una nueva ley contenedor. Es decir una ley con variopintas medidas, inconexas y de escaso alcance. No es que las medidas no sean positivas, pero son menguadas ayudas para conseguir el objetivo de salir de la crisis.

 

Analicemos las medidas más significativas:

Cuotas de autónomos reducidas: los emprendedores que se den de alta a partir de ahora tendrán una tarifa plana, que bonifica en un 80% la cuota mínima de autónomos en los primeros seis meses de actividad, en un 50% en los siguientes seis, y en un 30% en los seis posteriores. Dicha medida ya existía para jóvenes emprendedores.

En la práctica eso supone pagar unos 75 € (no los 50 anunciados) durante los seis primeros meses de actividad, 146 € euros los seis siguiente, y 170 € en los seis últimos.

Mención aparte, esta reducción no es aplicable a autónomos societarios ni a los que ya están dados de alta anteriormente.

Sociedades con 1 € de capital: se suprime del requisito de capital mínimo para crear una sociedad. En vez de hacerlo en general, la ley crea una nueva figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva que en la práctica no hace que añadir mayor confusión al enorme número de tipos de sociedades que tenemos actualmente.

Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL): Se crea esta nueva figura para proteger el patrimonio personal del emprendedor ante las eventuales deudas que pudiera generar su actividad empresarial. Queda a salvo la vivienda habitual del ERL por posibles reclamaciones de acreedores por deudas generadas en la actividad empresarial o profesional, con la excepción de los casos de fraude o negligencia grave. En la práctica, el sistema tiene costes (obligaciones registrales) y puede entorpecer el acceso a crédito.

Tipo del 15% para las pymes: que reinviertan sus beneficios. Se establece una nueva deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades para los beneficios de las pequeñas y medianas empresas que, en lugar de repartirse entre los accionistas o los propietarios, se reinviertan en nuevos activos para impulsar el negocio. Buena medida, para “premiar” las empresas que reinvierten. Sin embargo veremos cómo habrá que acreditarlo ante la Inspección de Hacienda.

Criterio de IVA de caja: Largo tiempo esperado este régimen especial para autónomos y pymes, de carácter voluntario, que permitirá evitar el ingreso del IVA hasta el momento de cobro de la factura. Según el Gobierno, 2,3 millones de pymes y autónomos se podrán beneficiar de este régimen. Habrá que estar atentos a las condiciones puesto que se trata de un sistema técnicamente complejo y eso quiere decir multa al canto ante el menor error.

Incentivos fiscales a financiadores de proyectos emprendedores: Los inversores particulares que financien proyectos empresariales nuevos o de reciente creación (business angels) podrán deducirse un 20% de la cuantía aportada en la cuota estatal del IRPF y tendrán exención total sobre los beneficios que obtengan siempre que se materialicen en un plazo máximo de doce años y que se reinviertan en otra sociedad.

Es una medida interesante, pero muy corta, ya que el capítulo de “business angels” merecería mucho más apoyo legal y financiero, y no una simple deducción.

Otras medidas: ya hemos dicho que se trata de una ley contenedor donde a falta de medidas de gran calado, sumamos múltiples pequeñas iniciativas. Algunas de ellas son.

  • Fomentar la cultura del emprendimiento: a través de colegios y miniempresas de estudiantes
  • Agilizar la creación de empresas y reducción de las cargas administrativas, llevan diciéndolo años, pero a la práctica no es nunca así. Cada estamento de funcionarios tiene que malmeter algo por Dios.
  • Segunda oportunidad para emprendedores mediante una modificación técnica de la ley concursal, en vez de modificar toda la filosofía de esta ley. Porque a ver, liquidar proyectos fallidos con acuerdos extrajudiciales y quitas no va a hacer que el emprendedor pueda volver a emprender.
  • Incentivos fiscales a la I+D, cuando los actuales ya son kafkianos.
  • Facilidades para optar a contratos públicos.
  • Ayudas a la internacionalización
  • Atraer inversiones y talento a España, sin otra idea que “vender permisos de residencia.

 

En definitiva, una ley donde nada molesta, pero que no es más que unos analgésicos y algo de vitaminas para atajar un cáncer económico. 

 

Versió en català Llei emprenedors

 

publicado el

Fin de las declaraciones en papel

Fin de las declaraciones en papel

Punto y final para las declaraciones en papel. Ya hace tiempo que las sociedades sólo pueden presentar declaraciones a Hacienda por medios telemáticos. Ahora se pretende ampliar esta obligación a los 230.000 autónomos que siguen presentando sus declaraciones en papel, como toda la vida. Así lo ha manifestado el director de Gestión Tributaria Don Rufino de la Rosa. 

 

Para llevar a término este cambio, se prevé usar una aplicación sencilla PIN24 horas, que evita el uso de certificados y facilita la operativa por teléfono o dispositivo móvil. Como siempre, se podrá usar la firma electrónica que los gestores y asesores tenemos habilitada. Por desgracia cada administración usa un sistema distinto de acceso, complicando enormemente la vida al sufrido autónomo.

En principio está previsto que para 2014, que está a la vuelta de la esquina, sea obligatoria la presentación telemática de las autodeclaraciones de IVA así como todos los resúmenes anuales. Los pagos fraccionados se van a postergar al 2015.

Para más información: artículo en El País

 

publicado el